Inizio pagina

Architeturas

Corpo della pagina

Su Museu naschet in su 1995 in su labadòrgiu betzu de Orane, torradu a fraigare sighende su progetu de PeterChermayeff e Umberto Floris e chi Nivola aiat in su coro ca fiat su logu-sìmbulu de sa bida de cumone de sa bidda. Su museu est in unu tretu panoràmicu in unu cùcuru, e in intro de sa corte b’est sa bena Su Càntaru.In su 2004, in suta de su labadòrgiu, ant fraigadu unu padillione nou, disegnadu a nou dae Peter Chermayeff e ant ammanniadu sos ispàtzios espositivos, mancari a printzìpiu custu fràigu fiat pro sos sand cast. In su 2012, a pustis de unu cuncursu internatzionale bintu dae Gianfranco Crisci, ant annantu sa de tres istruturas, prus manna e fraigada mesu interrada, in fundu de su pàtiu panoràmicu in ue b’est su labadòrgiu.

Sos ispàtzios de s’ala noa, torrados a fàghere a banda de intro in su 2015 pro mèdiu de s’allestimentu progetadu dae Alessandro Floris, collint sa colletzione permanente chi sighit unu percursu ammaniadu pro permìtere un’impreu chi non siat discriminatòriu a chie si moet cun dificultade e a su matessi tempus pro pònnere a disponimentu un’ espositzione prus cumpleta e de efetu de s’òpera de Nivola.

Sos tres fràigos de su Museu sunt fatos sighende cuntzetos architetònicos diferentes: su labadòrgiu betzu rennoat e mudat impreu a unu logu chi esistiat giai cun un’istrutura a sestu de basìlica, cun sa bòveda a caddu armadu e bentanas mannas a arcu; su fràigu de suta ligat s’ala de foras lineare, finida cun una coberta a shed (est a nàrrere a falda incurbiada), cun arcos mannos chi partzint in tres s’ala de intro, e chi ammentant su ritmu de sas bentanas de su labadòrgiu. S’annanta de Crisci, in fines, adàsiat in sa costa de su cùcuru unos cantos fràigos regulares ma dinàmicos pro mèdiu de elementos geomètricos a rugradura.

Su pàtiu in mesu de s’istrutura, chi est rugradu dae una lìnia de abba chi benit dae sa funtana betza, est in dae in antis de su panorama d ammaju de sa badde, e paris cun su parcu, est su pernu de s’istrutura museale e difatis peri inoghe sunt collidas unas cantas isculturas.

 Info Museu

Oràrios

Lùnis, Màrtis, Jòvia, Chenàpura, Sàpadu e Dumìnica: 10.30 – 19.30

mèrcurìs tancadu


Prètzios

Billete: chimbe èuros intreu, tres èuros iscontadu

non pagant sos pitzinnos finas a sos 18 annos, sos disàbiles e sos chi los acumpàngiant; sòtzios de su museu.


Bìsitas ghiadas

Bìsitas ghiadas: 2 èuros in prus de su prètziu de su billete intreu.


Cumpartzi in

Agiuda∙nos

Sa donatzione tua nos agiudat a crèschere

Faghe una donatzione