Inizio pagina

Springs

Corpo della pagina

Springs est unu programma de posadas pro artistas, crìticos, architetos e istudiosos, chi previdit unu progetu in Orane e a pustis su cunfrontu cun su pùblicu ( progetos site specific – est a nàrrere progetos fatos pro unu logu pretzisu, mustras, cunferèntzias e gasi sighende). Su nùmene de su programma ammentat sa zona de Long Island in ue Costantino Nivola est istadu dae su 1948, e in ue dae una domo de campagna e dae totu su terrinu a inghìriu nd’at bogadu unu logu pro bìvere, traballare e impreare a cumone sas cosas e su logu intreu. Cunforma a s’idea de Costantino Nivola, istare in unu logu cheret nàrrere a cumprèndere s’ ispìritu de su logu (su genius loci) e a si nde gosare cun rispetu. Cheret peri nàrrere fàghere logu a sa creatividade e acurtziare su nou a s’antigu e a s’ambiente matessi faghende ispantare ma semper cun rispetu, sighende su printzìpiu de eco-sostenibilidade e de paghe sotziale.

Sa paràula “spring” at semper unu balore positivu: est su beranu, s’istajone in ue sa natura e sas atividades de sa gente s’ischidant a pustis de s’ierru; est su càntaru, sìmbulu de sa bida e de su giru de s’abba chi no agabbat mai (e pròpiu in sa corte de su Museu Nivola b’est Su Càntaru, sa bena chi galu oe est impreada dae sos oranesos); est sa molla, capassa de remunire s’energia e de la liberare medas bortas tantu.


Info Museu

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Italiano.


Cumpartzi in

Agiuda∙nos

Sa donatzione tua nos agiudat a crèschere

Faghe una donatzione