Inizio pagina

Si Fàghere sòtziu

Corpo della pagina

Agiudade a su Museu Nivola divenende sòtziu de su Museu:

Cun sa tèssera intrades a s’indonu a su Museu pro un’annu.

 Info Museu

Oràrios

Lùnis, Màrtis, Jòvia, Chenàpura, Sàpadu e Dumìnica: 10.30 – 19.30

mèrcurìs tancadu


Prètzios

Billete: chimbe èuros intreu, tres èuros iscontadu

non pagant sos pitzinnos finas a sos 18 annos, sos disàbiles e sos chi los acumpàngiant; sòtzios de su museu.


Bìsitas ghiadas

Bìsitas ghiadas: 2 èuros in prus de su prètziu de su billete intreu.


Cumpartzi in

Agiuda∙nos

Sa donatzione tua nos agiudat a crèschere

Faghe una donatzione