Inizio pagina
Agiuda∙nos

5 pro MILLI a sa Fundatzione NIVOLA

Donare su 5 pro MILLI a sa Fundatzione Nivola in sa decraratzione de su rèdditu est una manera fàtzile e a s’indonu pro nos agiudare.

Bastat de inditare su còditze fiscale nostru 93008770914 in su cuadru in artu a s’ala manca dedicadu pro agiudare sas Organizatziones sena iscopu de lucru de utilidade sotziale.


Info Museu

Oràrios

Lùnis, Màrtis, Jòvia, Chenàpura, Sàpadu e Dumìnica: 10.30 – 19.30

mèrcurìs tancadu


Prètzios

Billete: chimbe èuros intreu, tres èuros iscontadu

non pagant sos pitzinnos finas a sos 18 annos, sos disàbiles e sos chi los acumpàngiant; sòtzios de su museu.


Bìsitas ghiadas

Bìsitas ghiadas: 2 èuros in prus de su prètziu de su billete intreu.


Cumpartzi in

Agiuda∙nos

Sa donatzione tua nos agiudat a crèschere

Faghe una donatzione