Inizio pagina
Si Fàghere sòtziu

Si fàghere sòtziu

Logo Nivola

Agiudade a su Museu Nivola divenende sòtziu de su Museu:

Cun sa tèssera intrades a s’indonu a su Museu pro un’annu.

 


Info Museu

Oràrios

10 – 13 / 15,30 – 19

mèrcurìs tancadu


Prètzios

Billete: chimbe èuros intreu, tres èuros iscontadu

non pagant sos pitzinnos finas a sos 18 annos, sos disàbiles e sos chi los acumpàngiant; sòtzios de su museu.


Bìsitas ghiadas

Bìsitas ghiadas: 2 èuros in prus de su prètziu de su billete intreu.


Cumpartzi in

Agiuda∙nos

Sa donatzione tua nos agiudat a crèschere

Faghe una donatzione

sostienici